דילוג לתוכן העמוד

מדיניות פרטיות

עודכן בתאריך ה-1/12/2020

המסמך מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, והוא מתייחס, כמובן, גם לנשים ולכל המגדרים. כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד, ואין לייחס להן משמעות כלשהי בפירוש המסמך.

ברוכים הבאים לאתר FIRST ישראל. האתר מנוהל ומופעל על-ידי FIRST ישראל (להלן: "החברה"). השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

מטרת מדיניות פרטיות זו היא להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

ב-FIRST ישראל אנו לוקחים את הפרטיות והאבטחה של מידע אישי ברצינות רבה. FIRST ישראל מכבדת את הפרטיות של כל המעורבים בתוכניות שלה ועושה ככל שבאפשרותה על מנת להגן על המידע שנמסר לנו על ידך או על ידי גוף שלישי, בכפוף לתנאי השימוש באתר.

יחד עם זאת, FIRST ישראל אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת באבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך FIRST ישראל לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת FIRST ישראל.

לתשומת ליבך תנאי זה מיוחס לכל אתרי FIRST ישראל המצוינים להלן:

 • אתר הבית - www.firstisrael.org.il
 • מערכת הרישום - my.firstisrael.org.il
 • טופס ההסכמה - legal.firstisrael.org.il
 • פלטפורמת השידור - isrlive.firstisrael.org.il
 • אתר המיתוג - assets.firstisrael.org.il
 • אתר הודעות - info.firstisrael.org.il
 • ממשק תכנות יישומים - api.firstisrael.org.il
 • עמוד נחיתה שותפים - partners.firstisrael.org.il
 • ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעתו של FIRST ישראל

בכניסה או בשימוש באחד מהאתרים שלעיל, הנך מסכים מאשר ומתחייב, באופן בלתי חוזר, לתנאי השימוש ולכל התנאים וההגבלות שלהן. אם אינך מסכים לתנאים אלו, כולם או חלקם, אינך רשאי להיכנס לאף אחד מהאתרים שלנו או לעשות כל שימוש בהם על למנוע איסוף נתונים. במקרה שאתה מאמין שנאספו נתונים ללא הסכמתך, צור איתנו קשר בדו״אל privacy@firstisrael.org.il.

הסכמה למדיניות זו מהווה הסכמה גם למדיניות הפרטיות של FIRST, כפי שתעודכן מפעם לפעם, המפורטת בכתובתwww.firstinspires.org/about/privacy-policy.

השימוש במידע

בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שתאסוף FIRST ישראל במהלך השימוש שתעשה באתר, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות (להלן: "המטרות") -

 • כדי לאפשר שימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע.
 • לצורך זיהוי במהלך כניסות חוזרות של משתמשים לאזורים הנדרשים בהרשמה וכדי לחסוך הזנה חוזרת של פרטים בכל פעם.
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את FIRST ישראל לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית את המשתמש.
 • כדי לאפשר התאמה של השירותים באתר להעדפות המשתמש.
 • כדי לשלוח מעת לעת מידע בדבר השירותים והתכנים של האתר, פעילויות הקשורות אליו ואל FIRST ישראל, סקרים, עלוני מידע וכיו"ב. מידע כגון זה עשוי להיות פרסומי באופיו ועשוי להישלח באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת, כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש של האתר.
 • ליצירת קשר עם המשתמש על פי צרכים שעשויים לעלות ב-FIRST ישראל.
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע כגון זה לא יאפשר זיהוי אישי של משתמשים.
 • לשם תפעול תקין ופיתוח של האתר.
 • כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כאשר FIRST ישראל סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות או בתנאי השימוש כפי שיעודכנו מפעם לפעם.
עיבוד אוטומטי של המידע האישי שלך עשוי להתרחש, כפי שקורה לרוב הארגונים הפועלים באתרי אינטרנט. אנו אוספים מידע מסוים באופן אוטומטי ומאחסנים אותו בתיקיות מיוחדות (log files). מידע זה כולל אך אינו מוגבל לכתובות IP, סוג הדפדפן, ספק שירותי האינטרנט, דפי הפניה ויציאה, מערכות הפעלה, חותמת תאריך ושעה ונתונים של הקלקות. אנו עשויים להשתמש במידע זה כדי לנתח מגמות, לנהל את האתר ואת המערכות, לעקוב אחר תנועות המשתמשים דרכן ולאסוף מידע על בסיס המשתמשים שלנו בכללותו. אנו עשויים לקשר מידע שנאסף באופן אוטומטי למידע אישי למטרות עסקיות לגיטימיות, כגון איתור ומניעת פעילות הונאה, וכן למטרות אחרות.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

FIRST ישראל לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שנמסר לה והפרטים שנאספו על משתמשים באתר, אלא במקרים שלהלן:

 • ככל שהדבר נדרש בקשר עם המטרות.
 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר.
 • אם משתמש הפר את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם ביצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי FIRSTישראל כמנוגדות לכל דין או כניסיון לבצע פעולות כאלה.
 • אם יתקבל בידי FIRST ישראל צו שיפוטי או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור פרטים או מידע אודות משתמש לצד שלישי.
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין משתמש לבין FIRST ישראל ו/או מי מטעמה.
 • בכל מקרה ש-FIRST ישראל סבורה כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש של משתמש או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
 • FIRST ישראל תהיה רשאית להעביר פרטים או מידע שנאסף בעקבות השימוש באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים ל-FIRST ישראל ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות זו.
 • לצורך מסירה ושיתוף של מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים ל-FIRST ישראל וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של FIRST ישראל - FIRST ישראל לא תחשוף בפניהם ביודעין זהות של משתמשים ללא הסכמה.
 • אם FIRST ישראל תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שיתבצע שינוי במבנה המשפטי, לרבות במקרה בו תועבר פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי - תהיה FIRST ישראל זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודות משתמשים, ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות זו.
 • על-פי בקשה מפורשת מהמשתמש.

היכן נשמר המידע?

המידע ש-FIRST ישראל אוספת נשמר במאגר המידע שלה המנוהל בהתאם להוראות הדין, ואשר מאוחסן אצל ספקי אירוח, שרתים, מחשוב ענן וגיבוי מידע, העשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב) שיכולות גם הן לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל והעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

Cookies

FIRST ישראל עשויה להשתמש באתר ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות נמחקות כאשר הדפדפן נסגר ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה של המשתמש. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, איזה מדורים ביקר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

פרסומות של צדדים שלישיים

FIRST ישראל נעזרת גם ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת גוגל. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויות שונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקר המשתמש (בשיטה המכונה Retargeting). בנוסף, קבצי ה-Cookies שמקורם בפייסבוק נועדו להציג מידע באתר שמקורו בפייסבוק, לסמן תכנים שסומנו ב 'אהבתי' (לייק), להמליץ על תכנים אחרים שעשויים לעניין את המשתמש ועוד. החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של FIRST ישראל.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

מחיקת המידע

אם המידע שבמאגרי המידע של החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

תיקון נתונים

ניתן לבקש תיקון למידע האישי שלך המוחזק על ידינו, או חלק ממנו. עם קבלת בקשתך לכתובת הדוא"ל privacy@firstisrael.org.il נעדכן את המידע האישי שלך בכל רשומותינו, בהקדם האפשרי ובמידת האפשר מבחינה טכנית, אלא אם כן יש בסיס משפטי אחר להמשך עיבוד המידע.

לתשומת ליבך, בקשתך לתיקון מידע עשויה להידחות על ידינו מפאת חוסר במידע רלוונטי מספק ונדרש בכדי להיענות לבקשתך.

שקיפות וניידות של מידע אישי

אתה רשאי לפנות אלינו לקבלת מידע על סוג המידע האישי שאנחנו מעבדים אודותיך. אתה גם זכאי לקבל מידע זה בצורה פשוטה וקריאה באופן דיגיטלי, בכפוף לשיקולים טכניים ושיקולים שבדין. ככל והנך מעוניין, אנא העבר את בקשתך אלינו לכתובת הדוא״ל privacy@firstisrael.org.il.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

FIRST ישראל רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 14 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסתם לתוקף - זאת אלא אם יבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות המתוקנת. אם המשתמש אינו מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליו לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

בכל עת ניתן לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

בכל שאלה, ניתן לפנות אלינו לכתובת privacy@firstisrael.org.il.