דילוג לתוכן העמוד

מניעת הטרדה מינית ב-FIRST ישראל

FIRST הציבה לה כמטרה חשובה להבטיח סביבה בה המשתתפים יכולים לצמוח, ללמוד וליהנות, סביבה המכבדת כל אישה ואיש, שאין בה הטרדה מינית ואין בה התנכלות על רקע הטרדה מינית, לא בדיבור ולא במעשה.

FIRST פועלת ותפעל למניעת תופעות פסולות של הטרדות מיניות, התנכלות, יצירת סביבה מטרידה, וקיום יחסים אינטימיים במסגרת יחסי סמכות וכפיפות. FIRST מעודדת תרבות דיבור והתנהגות, הנקיות מאמירות, רמיזות ומחוות מיניות ופועל למניעת הפרה של נורמות אלה. מעשי הטרדה והתנכלות פוגעים בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים, והם אסורים על פי חוק. פעולות FIRST כפופות לחוק, לתקנות ולתקנון הטכניון, המתעדכנים מעת לעת.

התקנון למניעת הטרדה מינית ב-FIRST ישראל

התקנון למניעת הטרדה מינית ב-FIRST ישראל מפרט ומבהיר את פעולות FIRST לשם מניעת הטרדה מינית או התנכלות ולמען קידום תרבות ארגונית מכבדת, לרבות פעולות במישור ההסברתי, וקובע את סדרי הטיפול בתלונה שהוגשה. התקנון נועד להוסיף על האמור בחוק ובתקנות ולא לגרוע.

הבהרה: דף זה מהווה תקציר בלבד, הנוסח המחייב הינו הנוסח המלא בשפה העברית של התקנון למניעת הטרדה מינית ב-FIRST ישראל. התקנון מתייחס לכל המינים, השימוש בלשון זכר ונקבה הוא לסירוגין מטעמי נוחות בלבד.

על מי חל התקנון?

הוראות התקנון נוגעות לכל מקרה של הטרדה מינית או התנכלות, אשר בוצעו על ידי משתתף FIRST כלפי משתתף FIRST אחר, וכן לכל הטרדה או התנכלות שבוצעו על ידי משתתף FIRST כלפי עובר אורח, אם אלו אירעו בשטחי FIRST או במסגרת פעילותה (ראו בהמשך הגדרת ״משתתף FIRST״).

מהי הטרדה מינית?

כל אחת מן הפעולות הבאות:

 • סחיטת אדם לבצע מעשה בעל אופי מיני;
 • מעשה מגונה - מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים;
 • הצעה חוזרת בעלת אופי מיני, המופנית לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות; במקרה של יחסי מרות או סמכות, אין חובה להביע חוסר ענין או התנגדות, ולפי תקנון הטכניון (אשר מונהג ב-FIRST), גם אין צורך בהצעה חוזרת.
 • התייחסות חוזרת למיניותו של אדם, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות. במקרה של יחסי מרות או סמכות, התייחסות חוזרת מהווה הטרדה מינית, גם אם לא הובעו חוסר ענין ו/או התנגדות;
 • התייחסות מבזה או משפילה למינו, למיניותו או לנטייתו המינית של אדם;
 • פרסום שלא בתום לב של תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות בהן הפרסום עלול להשפילו וכאשר לא ניתנה הסכמתו לפרסום.

מהי התנכלות?

כהגדרתה בסעיף 3(ב) לחוק למניעת הטרדה מינית כפי שתשתנה מעת לעת. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, התנכלות הנה גם פגיעה מכל סוג שהוא במתלונן, בעד או בצד שלישי אחר, כאשר אותה הפגיעה נעשתה בקשר עם אחד מאלה:

 • הטרדה מינית;
 • דיווח, תלונה, עדות או תביעה בשל התנכלות או בשל הטרדה מינית;
 • סיוע של משתתף FIRST למשתתף FIRST בקשר לפנייה, תלונה או תביעה בשל התנכלות ו/או הטרדה מינית.

דרכי טיפול בהטרדה מינית או התנכלות

נפגע אשר חש כי עבר הטרדה מינית או התנכלות יכול לפעול בכל אחד משלושת הערוצים הבאים, כולם או חלקם, לפי בחירתו של הנפגע:

 • הליך משמעתי: פניה לנציבה למניעת הטרדה מינית ב-FIRST או לאחת מן הרכזות. הפניה יכולה להיעשות באופן אישי או באמצעות אדם אחר, בעל פה או בכתב.
 • הליך פלילי: הגשת תלונה במשטרה.
 • הליך אזרחי: הגשת תביעה אזרחית.

הנציבה למניעת הטרדה מינית

תפקידה של הנציבה למניעת הטרדה מינית לקבל תלונות ופניות שעניינן הטרדה מינית או התנכלות או התנהגות שאינה מכבדת, לברר אותן בהתאם להליך המפורט בתקנון ולהמליץ למנכ״ל FIRST ישראל על נקיטת פעולות זמניות או קבועות, הנחוצות לדעתה לצורך הטיפול במקרה.

רכזות למניעת הטרדה מינית

לצידן של הנציבה פועלות ב-FIRST ובטכניון רכזות למניעת הטרדה מינית, אשר תפקידה לשמש ככתובת זמינה ומידית לקבלת פניות ואף לסייע בפעולות הדרכה ומניעה. הרכזות אינן מוסמכות לטפל בפניות ותעברנה את הפניה לטיפול הנציבה.

הטיפול בפניה/תלונה וחובת סיוע לנציבה בהליך הבירור

הנציבה תדאג לקיומו של הליך בירור דיסקרטי ויסודי, תוך שמירה על זכויותיהם של כלל הנוגעים בדבר. בעל תפקיד בטכניון, אשר נודע לו על חשד לביצוע הטרדה מינית או התנכלות, לא יטפל במקרה בעצמו אלא ידווח על כך לנציבה מהר ככל הניתן. כל משתתף FIRST ישתף פעולה באופן מלא עם הנציבה ויסייע לה ככל הניתן במילוי תפקידן. הימנעות משיתוף פעולה עם הנציבה כמו גם אי מסירת מידע או מסירת מידע כוזב, תהווה עבירת משמעת, אלא אם נעשה הדבר בהתאם לדין.

סיום הטיפול בפניה/תלונה

בעקבות הבירור, הנציבה המטפלת במקרה תמליץ בפני מנכ״ל FIRST ישראל על הצעדים שיש לדעתה לנקוט בעקבות תוצאות הבירור, לסגור את התיק, לתת הדרכה, להזהיר, לנזוף, להשעות זמנית, להמליץ על העמדת הנילון לדין משמעתי, להמליץ על הפרדת הצדדים, או כל צעד אחר המתאים בנסיבות העניין, לפי שיקול דעתה של הנציבה. ההחלטה הסופית נתונה בידי מנכ״ל FIRST ישראל.

שמירה על סודיות

הנציבה וכל משתתף FIRST אחר לא יחשפו מידע הנוגע לטיפול בפניה, פרט למקרים בהם מסירת המידע הינה חובה על פי דין או לצורך מסירת מידע לנציבה לצורך הטיפול בפניה.

מי יכול לפנות, איך פונים ואל מי פונים?

כל מי שנפגע או התעורר אצלו חשד שבוצעה הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית על-ידי משתתף FIRST אחר, מוזמן ומתבקש להגיש תלונה בכתב (מייל) או בעל פה (בטלפון או בפגישה פנים אל פנים) לנציבה או לרכזת. ראו שמותיהן וכתובותיהן להלן. הנציבה תטפל בפניות ככל שניתן תוך כבוד לצדדים ולפרטיותם, ובהתאם לחוק.

אל תשאירו בבטן! פנו אלינו

פרטי הנציבה לטיפול בפניות:

הבהרה: דף זה מהווה תקציר בלבד, הנוסח המחייב הינו הנוסח המלא בשפה העברית של התקנון למניעת הטרדה מינית ב-FIRST ישראל. התקנון מתייחס לכל המינים, השימוש בלשון זכר ונקבה הוא לסירוגין מטעמי נוחות בלבד.